Projekt

Informujemy, że firma Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o. realizuje projekt:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

"Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zmniejszenia strat ciepła
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)."


Koszt projektu: 1 818 408,91 zł
Kwota dofinansowania: 896 602,80 zł
Powrót