>

Zapytanie ofertowe nr 2-2017

Działając w imieniu firmy Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o. zawiadamiam,
że w procedurze przetargowej związanej z Zapytaniem Ofertowym nr 2-2017 z dnia 24.07.2017r.
uruchomiony został zapis z Paragrafu XVI – Zawarcie umowy:

„Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.”

Zgodnie z powyższym ogłaszam wybór firmy z drugą najwyższą oceną punktową
- Aluco-System Sp. z o.o. jako wykonawcy.


Zapytanie ofertowe nr 2-2017

link

W dniu 10.08.2017 r. dokonano wyboru oferty dot. wymiany świetlika dachowego w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

"Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zmniejszenia strat ciepła
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)."


W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Wybrano Ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "DOM-GAZ" Krzysztof Piaszczyk

Dziękujemy za złożone oferty.


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1A-2017

link

W dniu 14.07.2017r. dokonano unieważnienia Zapytania ofertowego 1A-2017
dot. wymianę świetlika dachowego w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

"Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zmniejszenia strat ciepła
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)."


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na błędy formalne.

Zgodnie z punktem X podpunkt 2. Zapytania ofertowego 1A-2017 Zamawiający
zastrzegł sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia
zostanie zamieszczone na stronie internetowej wwww.inwestycje.wojdyla.pl w późniejszym terminie.


Zapytanie ofertowe nr 1-2017

link

W dniu 25.04.2017 r. dokonano wyboru oferty dot. wymiany zestawu okienno - drzwiowego w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

"Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zmniejszenia strat ciepła
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)."


Wybrano Ofertę firmy EKODYNAMIC Sp z o.o. Sp. Komandytowa

Dziękujemy za złożone oferty.


Zapytanie ofertowe nr 1-2016

link

W dniu 13.10.2016 r. dokonano wyboru oferty dot. wymiany części stolarki okiennej w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

"Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zmniejszenia strat ciepła
oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)."


W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Wybrano Ofertę firmy EKODYNAMIC Sp z o.o. Sp. Komandytowa

Dziękujemy za złożone oferty.


Powrót